Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Beleidsplan 2014 - 2018

Hervormde Gemeente ’s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle

Preambule op basis van het Convenant

Algemeen

De Hervormde Gemeente van ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten.
Christus is het Hoofd van de gemeente. De gemeente is in oorsprong, ontwikkeling en doel het eigendom van Christus en niet het eigendom van mensen. Ze bestaat allereerst ten behoeve van haar Hoofd, tot eer van God en ze is voorts tot getuigenis en dienst in deze wereld.

Uit kracht van Gods verbond worden kinderen (en volwassenen na het afleggen van openbare belijdenis van het geloof) door het sacrament van de heilige doop in de gemeente opgenomen.
Uit kracht van Gods verbond behoren ook niet-gedoopte kinderen die uit Hervormde ouders geboren zijn tot de gemeente. Voor doopleden geldt dat Gods belofte die in hun doop betuigd en verzegeld is, oproept tot bekering en geloof. De gemeente belijdt dat dit geloof door de Heilige Geest in de weg van de verkondiging van het Woord wordt gewerkt.
De gelovige wordt gesterkt door het gebruik van de sacramenten.

In gebondenheid aan de Heilige Schrift en de oecumenische (oud christelijke) en gereformeerde belijdenisgeschriften (de drie formulieren van Enigheid) vervult de gemeente haar taken in deze wereld om zo gestalte te geven aan haar roeping.
Naar binnen moet de gemeente opwassen in kennis en genade van de Heere Jezus Christus, naar buiten toe moet van deze Naam getuigenis worden afgelegd in woord en daad.

Inleiding

Dit document bevat het beleid van de Hervormde gemeente te ’s Grevelduin en Vrijhoeve- Capelle voor de periode 2014 t/m 2018. In de plaatselijke regeling, die in een separaat document is vastgelegd, zijn zaken als de grondslag, het belijden en functioneren van het gemeenteleven vastgelegd. In de plaatselijke regeling wordt de feitelijke gang van zaken in ons gemeenteleven verwoordt. In dit beleidsplan komen die zaken aan de orde die punten van zorg en/of voortgaande ontwikkeling zijn in komende jaren.

De kerkenraad heeft dit beleidsplan bewust kort gehouden. Hiermee wordt de leesbaarheid bevorderd en dient het voor zowel gemeente als kerkenraad als een besturend document. De kerkenraad zal jaarlijks nagaan of de genoemde beleidsterreinen inderdaad voldoende aandacht krijgen en waar nodig bijsturen.

Evaluatie vorig beleidsplan

De kerkenraad heeft het vorige beleidsplan van januari 2005 geëvalueerd. Het vorige beleidsplan richtte zich voornamelijk op het opnieuw opbouwen van vele zaken na de kerkscheuring in mei 2004. Deze fase in ons gemeenteleven is afgesloten en we zien er de hand van God in dat we veel meer activiteiten konden starten dan we aanvankelijk dachten. Denk hierbij aan de diverse clubs die konden opstarten.

Per onderwerp dat in dit beleidsplan behandeld wordt, zullen de voorgenomen ontwikkelingen worden geschetst.

Onderwerpen beleidsplan

Dit beleidsplan behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:
1. Prediking en toerusten
2. Pastoraat en huisbezoeken
3. Getuigend dienen
4. Organiseren en communiceren

 

1. Prediking en toerusten

De prediking

De in de eredienst samenkomende gemeente is een werkplaats van de Heilige Geest waar God Zelf wil wonen en werken. De prediking vormt het hart van de eredienst. De prediking van het Woord van God is door de HEERE Zelf gegeven middel om zijn heil te verkondigen.
Het doel van de prediking is het brengen tot het geloof en het leiding geven aan het geloofsleven.

Alle erediensten zijn gericht op het geheel van de gemeente.
Er kunnen diensten zijn met een speciaal karakter zoals:
- bevestigingsdiensten voor ambtsdragers.
- diensten met en voor anders begaafden.
- diensten waarbij het winterwerk wordt geopend en/of afgesloten.
- themadiensten.

Gelet op het aantal leden van onze gemeente, zeker gezien de gemiddelde leeftijd, zal het belangrijk zijn om samenwerking tot stand te brengen met buurtgemeenten met behoud van eigen identiteit.

Beleidslijn 1 - Jaarthema’s

De kerkenraad is voornemens om elk jaar maximaal 2 thema diensten te houden afgestemd op de jeugd over een relevant onderwerp. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om de kerkenraad te voorzien van mogelijke thema’s. De kerkenraad houdt een lijst bij van alle mogelijke thema’s en maakt hieruit elk jaar een keuze en een plan dat aangeeft op welke wijze de bezinning plaatsvindt. Indien mogelijk wordt de themadienst regionaal opgezet door samen te werken.

Beleidslijn 2 - Betrokkenheid gemeenteleden

De betrokkenheid van gemeenteleden op activiteiten van het gemeenteleven is wisselend
te noemen. De kerkenraad is voornemens onderzoek te doen naar de motivatie van gemeenteleden om wel of niet aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Op basis van deze resultaten zal de kerkenraad nadenken over te nemen maatregelen voor het verbeteren van de betrokkenheid en/of het beter laten aansluiten van de activiteiten op de behoefte van gemeenteleden.

Beleidslijn 3 - Bezinning rondom visie op het jeugdwerk

Jongeren vormen een wezenlijk onderdeel van de gemeente van Christus. In het jeugdwerk zijn we daarom bezig kinderen en jongeren te vertellen wie wij zijn, wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft door Zijn Zoon en wat Hij ons vraagt. Daartoe willen we de jongeren de mogelijkheid bieden voor onderlinge ontmoeting en ontwikkeling in het persoonlijk functioneren als gemeentelid.
De clubs en catechese zijn middelen om jongeren kennis van Gods Woord en Zijn beloften aan te reiken om daar door middel van die kennis tot bekering te komen. In het jeugdwerk kunnen de jongeren het geleerde in de praktijk van alle dag brengen en verder uitdiepen met leeftijdgenoten.
En voorts hoe zij ook als christenen in de maatschappij stand kunnen houden.

Het doel van het jeugdwerk is het doorgeven van Gods Woord en het in praktijk brengen, het leren belijden van het geloof, uitmondend in het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof in Christus.

De geestelijke vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats in geloofsopvoeding thuis en in de gemeente en in het werk met en ten behoeve van de jeugd. De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen en zij zoekt naar mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen.

Bovenstaande wordt in de jeugdraad (bestaande uit enkele kerkraadsleden samen met een
aantal leidinggevenden) vorm gegeven in onze gemeente.

De kerkenraad heeft de intentie om jaarlijks een informatieavond te organiseren met de ouders, de leidinggevenden te ondersteunen door begeleiding van de HGJB te geven en hen te stimuleren om cursussen en trainingen te volgen.

Er zal onderzoek plaatsvinden of er met de scholen samengewerkt kan worden om daar ook basiscatechese te verzorgen.

 

2. Pastoraat en huisbezoeken

De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheid om bezoekbroeders/zusters aan te stellen.

Ouderen:
Bijzondere zorg is er voor de oudere leden van de gemeente, die getalsmatig een aanzienlijk deel van de gemeenteleden uitmaken. Gemeenteleden die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, worden rond hun verjaardag door de plaatselijke predikant bezocht.
Ten behoeve van hen die niet meer naar de kerk kunnen, worden de kerkdiensten online uitgezonden en op een USB-stick vastgelegd.

Rouw-, crisis- en ziekenpastoraat:
Voor rouw-, crisis- en ziekenpastoraat is de predikant en of wijkouderling de eerst aangewezene voor bezoek aan en begeleiding van de betreffende gemeenteleden.

Pastoraatoverleg:
Zorg en toerusting.
Een belangrijk onderdeel is het informeren van elkaar van het wel en wee in de gemeente, zodat de herderlijke zorg daar geboden kan worden waar zij op dat moment het meest noodzakelijk is.
Er zal tenminste tweemaal per jaar een pastorale vergadering worden gehouden onder voorzitterschap van de predikant.
Ook de toerusting van (nieuwe) ouderlingen en de bespreking van de wijze waarop tijdens
een huisbezoek een gesprek kan worden gevoerd, zal aan de orde komen.

Beleidslijn 4 - Huisbezoeken

De kerkenraad streeft ernaar om de planning rondom het doen van huisbezoeken zo in te
richten dat alle kerkelijk meelevende leden om de drie jaar huisbezoek krijgen.

 

3. Getuigend dienen

Beleidslijn 5 - Organiseren gemeenteproject

De diaconie is voornemens om de komende jaren één of meerdere gemeenteprojecten te organiseren waarbij de opbrengst ten goede komt aan onze naasten in nood.

Beleidslijn 6 - Gemeente betrekken bij diaconaal werk

De diaconie wil de gemeente betrekken bij het diaconaal werk door regelmatig hierover te publiceren in Voetius en op de (te vernieuwen) website. Tevens zal de gemeente betrokken worden in diverse diaconale activiteiten en projecten.
Er wordt gestreefd om op gezette tijden een zendingsavond te organiseren.

Beleidslijn 7 - Zorg en armoedewerk

De diaconie onderzoekt waar er onder de kerkelijke gemeenteleden zorg nodig is die niet meer vergoed wordt door de overheid, vanwege overheidsbezuinigingen.
De diaconie heeft als doel om deze kerkelijke gemeenteleden zowel in praktische hulp als in
financiële zorg bij te staan.

 

4. Organiseren en communiceren

Beleidslijn 8 - Gemeenteavond

Jaarlijks wordt bij voorkeur in september/oktober door de kerkenraad een gemeenteavond georganiseerd. Op deze avond staan allerlei zaken centraal die ons kerkelijk leven aangaan.

Beleidslijn 9 - Onderhoud gebouwen

Nu de meeste renovaties achter de rug zijn, zal het college van kerkrentmeesters zich richten op
instandhouding van en verdere verbetering op diverse aspecten rondom de gebouwen, orgel en begraafplaats.

Beleidslijn 10 - Financieel meerjarenplan

Het college van kerkrentmeesters heeft een financieel meerjarenplan opgesteld. Doelstelling is, ook bij teruglopend ledenaantal, een financieel gezonde situatie te houden die structureel van karakter is.

Beleidslijn 11 - Vernieuwen website
Kerkenraad is voornemens om de huidige website te vervangen door een nieuwe website. Deze vernieuwde website dient een bron van informatie te zijn over ons gemeenteleven. Het (achteraf) beluisteren van de erediensten en samenkomsten via de website zal mogelijk blijven.

Beleidslijn 12 - Communicatie rondom beleidsplan

Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond zal de voortgang van de realisatie van het beleidsplan gedeeld worden met de gemeente. Tevens zal de kerkenraad tijdens deze bijeenkomst meer in detail aangeven op welke wijze aan de beleidslijnen, zoals in dit document verwoord, vorm wordt gegeven.

Tenslotte
De kerkenraad spreekt de wens uit dat het bovenstaande beleid tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente mag dienen.

Aldus getekend,
Sprang-Capelle, juli 2014

Ds. T.C. de Leeuw 
preses 

Ouderling P.C. van Dongen
scriba

printer website 1 20150625 1949517900