Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Catechese

In het winterseizoen is er op vrijdagavond basiscatechese en daarna jeugdclub. Jongeren vanaf 12 jaar zijn hier van harte welkom. Ook de ouders die dit lezen willen we vanaf deze plaats vragen hun kinderen te sturen.

We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten. Ook zij, die nog nooit zijn geweest, zijn van harte welkom. We denken dan aan degenen die de zondagsschool verlaten hebben. 

Op deze avonden ontvangen jullie onderwijs vanuit Gods Woord. Er is ook gelegenheid om met vragen te komen waar jullie zelf mee zitten. We willen jullie als Christenen een stukje bagage meegeven voor jullie dagelijks leven. Er komt veel op jullie af en ook daarin willen we, aan de hand van Gods Woord, jullie richting geven in je dagelijks leven.

De avonden staan staan onder leiding van onze dominee T.C. de Leeuw.

 

Op vrijdagavond, aanvang 18:45 uur in Gebouw "Elthato".

 

Belijdeniscatechese:

Bij deze roepen we ouderen en jongeren, die nog geen belijdenis van het geloof deden, van harte op om de belijdeniscatechese te gaan volgen. 

De Heere Jezus geeft zelf het grote belang van het openbaar belijden van het geloof aan in Matthéüs 10. Als u of jij nog niet weet of je nu al belijdenis kunt gaan doen, dan roepen we je toch op deze catechese te gaan volgen. Ongetwijfeld zullen de vragen waar u of jij mee zit aan bod komen. Ook mag je daar persoonlijk met ons over spreken. Echtparen waarvan de één al wel belijdenis deed en de ander nog niet, geven we graag de gelegenheid deze catechese samen te volgen. Een opfris catechese is nooit verkeerd! Voor de kerk en de maatschappij is het belangrijk dat er veel belijdende leden zijn die het aan de kennis van het geloof en haar belijdenis niet ontbreekt. Laat deze oproep dan ook niet zomaar even aan u of jou voorbijgaan! Zullen we samen deze belangrijke zaak in het gebed voor de Heere brengen, opdat Zijn gemeente niet aan geestelijke bloedarmoede zal hoeven lijden. Voor vragen kunt u contact opnemen met ds. de Leeuw, tel. 0416-315 350. 

Want zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen en ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij te midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik mijn  schapen opzoeken; en ik zal ze redden uit alle plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolken en der donkerheid. 

                                                                                                                                      Ezechiël 34 : 11 en 12