Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Vanaf 1 januari 2016 moet elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Voor de Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeven-Capelle hebben we daarom 2 overzichten gemaakt.
Voor verantwoording van de giften die u hebt gedaan aan de kerkelijke gemeente (actie kerkbalans, collectebonnen, solidariteitsfonds, enz.) kunt u gebruik maken van ANBI College van Kerkrentmeesters.
Voor de giften die door u zijn gedaan voor diaconale doeleinden kunt u gebruik maken van ANBI College van Diakenen.