Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

ANBI: Diaconie

Logo ANBI

 A. Algemene gegevens

Naam ANBI : Hervormde gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle 
Telefoonnummer : 0416-544 330 
KvK-nummer   76357244
RSIN/Fiscaal nummer : 824104559
Website adres : www.hervormdcapelle.nl 
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres : Hoofdstraat 25
Postcode : 5161 PD
Plaats : Sprang-Capelle
Postadres : Heistraat 175
Postcode : 5161 GD
Plaats : Sprang-Capelle

 

De Hervormde gemeente te 's-Grevelduin - Vrijhoeve -Capelle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te 's-Grevelduin - Vrijhoeve - Capelle.

 B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad. 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt  3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdcapelle.nl vindt u het beleidsplan 2024-2028 van  onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid.

De diaconie van de Hervormde Gemeente ‘s- Grevelduin – Vrijhoeve – Capelle  heeft geen diaconale medewerkers in dienst; hier zijn dus geen personeelskosten mee gemoeid.

Leden van kerkraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Naast de normale werkzaamheden van de diaconie , zoals het collecteren tijdens de erediensten , houdt de diaconie zich specifiek bezig met het inzichtelijk maken van het armoedebeleid in onze gemeente. Door de nieuwe zorgwet zullen er naar verwachting veel mensen in financiële problemen komen. De diaconie ziet het als taak om hierin een helpende hand te bieden Periodiek is hierover overleg met de burgerlijke gemeente.

Doorzendcollectes en giften worden onder andere overgemaakt aan GZB , IZB, HGJB, Stichting Dorcas, Woord en Daad, Luisterend Dienen, Stichting Hulp Oost Europa, Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem, Stichting Messias belijdende Joden, Diaconaal centrum de Herberg, het Roosevelthuis in Doorn, Stichting de Schuilplaats, , Groot nieuws radio . De Classicale Jeugdstichting , Bartimeus , Voedselbank de Rijglaars en Stichting Eleos .

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Hier vindt u de verkorte staat van baten en lasten met toelichting.